Om biogas

Biogasprocessen kan ses som ett stort pussel. I varje pusselbit finns nya affärsmöjligheter och möjligheter att minska miljöbelastningen och eneriganvändningens negativa påverkan på miljön. 

Ett företag kan arbeta med en eller flera pusselbitar, en kommun med samtliga. En stor potential för framtida biogasproduktion finns i lantbruket.

RTEmagicC_ESS_PasteBitmap00011_01.png

MPG har lång erfarenhet av att ta fram effektiva lösningar för lagring av råvaror som krävs i biogasproduktionen. Våra kunder är ofta en samverkan mellan lantbruk, kommun och industri.

Innehållet i rötresten påverkas av det material som använts i biogasanläggningen, vilken rötningsprocess som används, uppehållstid i reaktorn och hur stor del av det införda materialet
som rötats. Innehållet i en rötrest kan alltså variera mycket och då även växtnäringsutnyttjandet i växtodlingen.

Rötrest – ett högkvalitativt gödsel

  • Mer homogen och lättflytande
  • Mindre luktolägenhet och minskad ammoniakavdunstning vid spridning
  • Minskat innehåll av ogräsfrö och patogener
  • Bättre kväveutnyttjande eftersom andelen ammonium är högre och den mera lättflytande gödseln rinner ner snabbare i marken
  • Minskad risk för kväveutlakning eftersom en större andel av kvävet är lättillgängligt för grödan och tas upp under växtsäsongen.

Källa: Biogas Syd