Flytande tak för dukbehållare

Alla våra behållare kan förses med flytande täckning. Taken skräddarsys efter din behållares form och förses med den typ av öppningar som du har behov av.

Det kan vara öppningar för omrörning eller tömning eller både och. Omrörningsluckorna är vertikala och vinschas upp för att kunna rulla in omröraren med skyddsvagn nerför slänten för att kunna röra om innehållet. Antalet öppningar i det flytande taket anpassas till innehållet och behållarens storlek. I de fall innehållet är urin, spolvatten eller annat lättflytande och man bara behöver kunna föra in en slang under duken görs en enkel öppning i form av snörskoning i ett av takdukens hörn.

Har du behov av att kontinuerligt fylla och tömma din behållare och inte vill besväras av att öppna och stänga takduken föreslår vi en extern brunn som både är säker och enkel att använda vid fyllning och tömning. Den externa brunnen kan som tillval kompletteras med ett tak.

Täckningen är förankrad i förankringsdiket på krönet av behållaren, på samma vis som behållarduken. När behållaren är tömd följer takduken behållarens bottenkontur och i takt med att behållaren fylls och innehållets nivå stiger bildas ett dike i täckningens ytterkant där regnvatten samlas upp. Dikets syfte är att underlätta avpumpningen av regnvattnet.

Takduken som förtillverkas i fabrik är av materialet PVC. Anpassningar och öppningar sker på plats i behållare när taket dragits på.

Med en täckning av din behållare slipper du och dina grannar lukt, kvävet blir kvar i gödseln och gynnar grödorna vid spridning.